© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe

Je hebt deelgenomen aan de workshop Signatuur & Portfolio onder leiding van Nienke Wind. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?

De voornaamste reden om mij aan te melden voor de workshop "Signatuur & Portfolio”, was om mijn eigen stijl als fotograaf te leren ontwikkelen. Naast het ontwikkelen of beter gezegd, het ontdekken van mijn eigen stijl, wilde ik ook leren om betere keuzes te maken door meer te letten op stijl, sfeer en originaliteit van mijn foto’s.

 

Wat is het thema van de serie die je tijdens de workshop hebt ontwikkeld en wat zou je willen vertellen bij de beelden?

Mijn gekozen thema is “Identi-tijd” en ik heb dit verder verwoord als: “ De geschiedenis van het Groninger landschap is ook mijn vader”. 

De uiteindelijke serie is een soort tweeluik geworden. Enerzijds wilde ik de historie van het Groninger landschap benoemen, maar daarin tevens het verhaal en karakter van mijn vader (en zijn lange relatie tot dit landschap) laten zien.

 

De workshop is voor (semi) professionele fotografen. In welke richting wil jij je verder ontwikkelen als fotograaf?  Wat is jouw ambitie?

In mijn fotografie wil ik mij ontwikkelen en richten op het zichtbaar maken van (persoonlijke) verhalen, die de moeite waard zijn om verteld te worden. Mijn foto’s moeten in stijl en sfeer herkenbaar zijn en soms de kijker prikkelen of aanmoedigen het verhaal achter mijn foto's te ontdekken. Mijn ambitie is dan ook, om meer inspirerende verhalen te ontdekken en deze via mijn foto's uit te beelden.

 

Wat vond je het meest uitdagend aan de workshop?

Het was een workshop, waarin ik uit mijn ‘comfort zone’ moest treden. Fotograferen op basis van een thema, waar eigen visie en persoonlijke stijl tot uiting komen, vormde voor mij een grote, maar ook erg leuke, uitdaging.

 

Waar heb je het meeste aan gehad / wat heb je geleerd?

De stap voor stap benadering, waarbij je je eigen persoonlijkheid, stijl en voorkeur leert ontdekken, was leuk en interessant. Door het projectmatige karakter, heb ik mij gerealiseerd, dat een goed foto essay voor ongeveer 80-90% qua tijd uit goede voorbereiding bestaat en het fotograferen slechts uit 10-20%. Voor mij persoonlijk was de online workshop een uitkomst (geen lange reistijd!). De grootte van de groep was perfect en onder begeleiding van Nienke was er voldoende ruimte om naast het presenteren van je eigen werk, ook van elkaars werkwijze te kunnen leren.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe “De Groningse kustlijn is als een potloodstreep, herhaaldelijk uitgewist door de natuurom door mensenhanden weer te worden aangezet.” - Wim Boetze

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Leven met de getijden' - De eerste sporen van de mens uit een ver verleden zijn de wierden. Door mensenhanden gevormd, boden ze een veilige rustplaats voor mens en dier.Het afgraven van de wierden werpt haar schaduw vooruit.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Land wordt water, water wordt land' - Al vanaf de eerste permanente bewoning heeft de mens geprobeerd de zee te bedwingen door zee en land te kneden; een boetseerwerk dat nooit af is.Een eeuwig en constant proces van verandering door mens en natuur.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Principieel en solidair' - Kwelders, begroeide, buitendijks gelegen, zoute of brakke gebieden die bij laagwater droog liggenen bij hoogwater kunnen overstromen, werden ingepolderd. Als lid van de ‘Nederlandse vereniging tot landaanwinning’ was mijn vader solidair en verdediger van het boerenbelang.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Dijken: grenzen tussen land en water' - De eerste Groninger dijken verschenen pas in de 11e eeuw. Bedijkt land werd ingepolderd en ontgonnen. Polder na polder werd nieuw, vruchtbaar land veroverd op de zee. Doorgangen in de dijk verbindenhet oude met met het nieuwe land.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Waken over have en goed' -Bij dreigende vloed of overstromingen, moet de dijkdoorgang worden afgesloten.Verticale sleuven, in ieder doorgang zijn een ankerpunt en geleiden het stapelen van zware planken, om zo een barrière tegen het wassende water te vormen.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Moment van bezinning' - De ramp trof ook het dorpje “Vliedorp”, van oorsprong een wierde, en gelegen tussen de dorpen Houwerzijl en Niekerk. 40 mensen verloren hier het leven. De lokale geschiedenis heeft altijd mijn vaders levendige belangstelling gehad. Met enige regelmaat, slaat hij het boekje uit 1718, met een beschrijving van deze ramp, open.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Historisch besef' -Na de Kerstvloed van 1717 was Vliedorp grotendeels verwoest en ofschoon gedeeltelijk herbouwd,werd het later gebruikt als begraafplaats door de naburige dorpen. Het is nu alleen bereikbaar met de fiets of te voet en wordt beheerd doorstichting het “Groninger Landschap”

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - ' Groninger goud' - Landbouwmechanisatie, gewasbescherming en kunstmest betekenden een ongekende rijkdomvoor veel Groninger boeren. Goede grond, klimaat, maar bovenal kennis op het gebied van o.a. graan en aardappelen leidde tot een wereldpositie in de export van pootaardappelen.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Passie en volharding' - Kennis, kunde en volharding waren mijn vader’s drijfveren om in 12 jaar tijd, een eigen aardappelras te kweken. Inmiddels is deze aardappel een commercieel succes en wordt ‘zijn’ aardappel naar tal van landen over de hele wereld geëxporteerd.

© Riepko Krijthe

© Riepko Krijthe - 'Nieuwe inzichten' - Een van de schaduwzijden van het succes van de agrarische revolutie (mechanisatie, intensieve gewasbescherming en ruilverkaveling), is het verlies aan biodiversiteit. Dit, naast klimaatverandering, daagt uit tot nieuwe inzichten.