Vervolgjaren

Je dient je voor elk volgend studiejaar van de Opleiding tot Fotograaf opnieuw in te schrijven. De administratie stuurt je daartoe tijdig een email. De Fotoacademie behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen een studiejaar van de Opleiding tot Fotograaf samen te voegen met een andere variant van de Opleiding tot Fotograaf, of de opleiding niet door te laten gaan.

De studiekosten voor de vervolgjaren dienen uiterlijk op 14 januari (voor studiejaren die in februari/maart starten), dan wel op 1 september (voor studiejaren die in september/oktober starten), op de bankrekening van de Fotoacademie te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoacademie te zijn voldaan. 

Wie aan een volgend studiejaar wil beginnen, moet de opdrachten van het daaraan voorafgaande studiejaar met voldoende resultaat afgerond hebben. De verplichting tot betaling van de studiekosten staat los van de studieresultaten. De studiekosten voor een volgend studiejaar worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, waarbij ten opzichte van het voorgaande studiejaar een eventuele verhoging niet meer zal bedragen dan 10%.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Het annuleringsformulier is op de website te vinden. Bij annulering binnen 14 dagen na je inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van het eerste studiejaar is € 200,- verschuldigd. Wanneer de Fotoacademie je annulering binnen drie maanden voor aanvang van het eerste studiejaar maar uiterlijk één maand voor de aanvang ontvangt, dan zijn de studiekosten voor het betreffende studiejaar voor 50% verschuldigd. Bij annulering binnen één maand voor aanvang van het eerste studiejaar zijn de volledige studiekosten verschuldigd. Wanneer de opleiding is gestart is annulering niet meer mogelijk.

Je inschrijving voor de Opleiding tot Fotograaf is geannuleerd, wanneer dit door de Fotoacademie bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met de Fotoacademie. De Fotoacademie behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het eerste studiejaar van de Opleiding tot Fotograaf niet door te laten gaan.

Stopzetting of onderbreking

Mocht je de opleiding voor een half of een heel jaar willen onderbreken, dan wel met de opleiding willen stoppen, dan dient dit uiterlijk op 14 januari (voor studiejaren die in februari/maart starten), dan wel op 1 september (voor studiejaren die in september/oktober starten), schriftelijk of per email aan de administratie doorgegeven te worden. Bij onderbreking dan wel stopzetting na 14 januari respectievelijk 1 september, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd. Hiervan is het volgende uitgezonderd: vindt jouw eindbeoordeling, voor een studiejaar dat in januari/februari eindigt, na 10 januari plaats, dan heb je de mogelijkheid om binnen 5 werkdagen aansluitend aan deze eindbeoordeling kosteloos de opleiding stop te zetten of te onderbreken. Deze uitzondering geldt niet voor een tussenbeoordeling of een taakbeoordeling.

Wanneer de stopzetting of onderbreking in de loop van een studiejaar plaats vindt, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd.

Wisselen tussen opleidingsvarianten

Wanneer je van opleidingsvariant wilt wisselen (bijvoorbeeld van de dagopleiding naar de avondopleiding) dan dien je dit aan te geven bij de studiecoördinator, de decaan of de administratie. De studiecoördinator beoordeelt aan de hand van de studieresultaten in welke opleidingsvariant je het beste geplaatst kunt worden. Vindt de wisseling aan het eind van een studiejaar plaats, dan heeft dit geen financiële consequenties.

Vindt de wisseling tijdens een studiejaar plaats, dan ben je bij een wisseling van een duurdere variant naar een goedkopere variant geen aanvullende kosten verschuldigd, en zal er geen compensatie plaatsvinden voor het prijsverschil tussen de duurdere en goedkopere variant. Bij een wisseling tijdens een studiejaar van een goedkopere variant naar een duurdere variant, dan dien je het prijsverschil naar rato van het resterende studiejaar bij te betalen.

Mentorbegeleiding of coachingstraject

Mocht je tussen twee studiejaren de studie tijdelijk willen onderbreken, maar wel gebruik willen maken van mentorbegeleiding dan kun je je daarvoor na overleg met de decaan of studiecoördinator aanmelden. De betaling voor deze mentorbegeleiding dient uiterlijk op 14 januari (voor mentorbegeleiding die in februari/maart start), dan wel op 1 september (voor mentorbegeleiding die in september/oktober start), op de bankrekening van de Fotoacademie te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoacademie te zijn voldaan.

Annulering van de mentorbegeleiding kan tot 14 januari respectievelijk 1 september, daarna is het volledige bedrag voor de mentorbegeleiding verschuldigd. Termijnbetaling is niet mogelijk. Voor het coachingstraject gelden dezelfde spelregels als voor de mentorbegeleiding, alleen is dit uitsluitend van toepassing voor laatstejaars studenten.

Verlenging laatste jaar

Mocht je na afloop van het laatste studiejaar nog niet voldoende voorbereid zijn om het eindexamen af te leggen, dan kun je je inschrijven voor een verlenging van een half jaar. De kosten hiervoor dienen uiterlijk op 14 januari (voor een half jaar dat in februari/maart start), dan wel op 1 september (voor een half jaar dat in september/oktober start), op de bankrekening van de Fotoacademie te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoacademie te zijn voldaan.

Bij annulering van de verlenging na 14 januari respectievelijk 1 september, zijn de volledige studiekosten voor de verlenging van een half studiejaar verschuldigd.

Gebruik foto's door de Fotoacademie

Door deelname aan de Opleiding tot Fotograaf geef je de Fotoacademie toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor haar eigen publicitaire doeleinden.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de student aan de Fotoacademie wordt verstrekt, wordt door de Fotoacademie vertrouwelijk behandeld. De student is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens door de Fotoacademie beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy Verklaring.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de inschrijfvoorwaarden Opleiding tot Fotograaf kun je contact opnemen met de administratie via:

  • email: administratie@fotoacademie.nl
  • telefoon: 020-5309260
  • of schriftelijk: Fotoacademie t.a.v. de administratie, Sarphatistraat 35, 1018 EV Amsterdam