Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor Conceptueel Beeld wanneer je de toelatingsprocedure met goed gevolg hebt doorlopen of wanneer je de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw met succes hebt afgerond. De toelatingsprocedure is kosteloos. Na inschrijving voor Conceptueel Beeld via de website, ontvang je een schriftelijke bevestiging met factuur. De studieovereenkomst met de Fotoacademie komt tot stand zodra de Fotoacademie de inschrijving heeft bevestigd. De Fotoacademie hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in ieder geval de eerste termijn vóór aanvang van de opleiding moet zijn voldaan.

Je betaalt het collegegeld in 10 achtereenvolgende termijnen. Als je ervoor kiest om voor de start van de opleiding het gehele collegegeld te voldoen, ontvang je korting op het collegegeld. Wanneer je er voor kiest Conceptueel Beeld in termijnen te betalen, worden de termijnen via automatische incasso door de Fotoacademie afgeschreven.

De Fotoacademie mag zich over je kredietwaardigheid laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk onderzoek negatief is, kan de Fotoacademie betaling in termijnen weigeren.

De Fotoacademie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de student aan de Fotoacademie wordt verstrekt, wordt door de Fotoacademie vertrouwelijk behandeld. De student is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens door de Fotoacademie beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy Verklaring.

Gebruik foto's door de Fotoacademie

Door deelname aan Conceptueel Beeld geef je de Fotoacademie toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor haar eigen publicitaire doeleinden.

Verlenging laatste jaar

Mocht je na afloop van het laatste studiejaar nog niet voldoende voorbereid zijn om het eindexamen af te leggen, dan kun je je inschrijven voor een verlenging van een half jaar. De kosten hiervoor dienen uiterlijk op 14 januari (voor een half jaar dat in februari/maart start), dan wel op 14 augustus (voor een half jaar dat in september/oktober start), op de bankrekening van de Fotoacademie te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoacademie te zijn voldaan.

Bij annulering van de verlenging na 14 januari respectievelijk 14 augustus, zijn de volledige studiekosten voor de verlenging van een half studiejaar verschuldigd.

Mentorbegeleiding of coachingstraject

Mocht je tussen twee studiejaren de studie tijdelijk willen onderbreken, maar wel gebruik willen maken van mentorbegeleiding dan kun je je daarvoor na overleg met de decaan aanmelden. De betaling voor deze mentorbegeleiding dient uiterlijk op 14 januari (voor mentorbegeleiding die in februari/maart start), dan wel op 14 augustus (voor mentorbegeleiding die in september/oktober start), op de bankrekening van de Fotoacademie te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoacademie te zijn voldaan.

Annulering van de mentorbegeleiding kan tot 14 januari respectievelijk 14 augustus, daarna is het volledige bedrag voor de mentorbegeleiding verschuldigd. Termijnbetaling is niet mogelijk. Voor het coachingstraject gelden dezelfde spelregels als voor de mentorbegeleiding, alleen is dit uitsluitend van toepassing voor laatstejaars studenten.

Wisselen tussen opleidingsvarianten

Wanneer je van opleidingsvariant wilt wisselen (bijvoorbeeld van de dagopleiding 1 x per twee weken naar de dagdeelopleiding) dan dien je dit aan te geven bij de studiecoördinator, de decaan of de administratie.

Stopzetting of onderbreking

Mocht je de opleiding voor een half of een heel jaar willen onderbreken, dan wel met de opleiding willen stoppen, dan dient dit uiterlijk op 14 januari (voor studiejaren die in februari/maart starten), dan wel op 14 augustus (voor studiejaren die in september/oktober starten), schriftelijk of per email aan de administratie doorgegeven te worden. Bij onderbreking dan wel stopzetting na 14 januari respectievelijk 14 augustus, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd. Hiervan is het volgende uitgezonderd: vindt jouw eindbeoordeling, voor een studiejaar dat in januari/februari eindigt, na 10 januari plaats, dan heb je de mogelijkheid om binnen 5 werkdagen aansluitend aan deze eindbeoordeling kosteloos de opleiding stop te zetten of te onderbreken. Deze uitzondering geldt niet voor een tussenbeoordeling of een taakbeoordeling.

Wanneer de stopzetting of onderbreking in de loop van een studiejaar plaats vindt, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd.

Vervolgjaren

Je dient je voor elk volgend studiejaar van Conceptueel Beeld opnieuw in te schrijven. De administratie stuurt je daartoe tijdig een email. De Fotoacademie behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen een studiejaar van Conceptueel Beeld samen te voegen met een andere variant van Conceptueel Beeld, of de opleiding niet door te laten gaan.

De studiekosten voor de vervolgjaren dienen uiterlijk op 14 januari (voor studiejaren die in februari/maart starten), dan wel op 14 augustus (voor studiejaren die in september/oktober starten), op de bankrekening van de Fotoacademie te zijn bijgeschreven, dan wel contant aan de balie van de Fotoacademie te zijn voldaan. 

Wie aan een volgend studiejaar wil beginnen, moet de opdrachten van het daaraan voorafgaande studiejaar met voldoende resultaat afgerond hebben. De verplichting tot betaling van de studiekosten staat los van de studieresultaten. De studiekosten voor een volgend studiejaar worden jaarlijks opnieuw vastgesteld, waarbij ten opzichte van het voorgaande studiejaar een eventuele verhoging niet meer zal bedragen dan 10%.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Het annuleringsformulier is op de website te vinden. Bij annulering binnen 14 dagen na je inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van het eerste studiejaar is € 200,- verschuldigd. Wanneer de Fotoacademie je annulering binnen drie maanden voor aanvang van het eerste studiejaar maar uiterlijk één maand voor de aanvang ontvangt, dan zijn de studiekosten voor het betreffende studiejaar voor 50% verschuldigd. Bij annulering binnen één maand voor aanvang van het eerste studiejaar zijn de volledige studiekosten verschuldigd. Wanneer de opleiding is gestart is annulering niet meer mogelijk.

Je inschrijving voor Conceptueel Beeld is geannuleerd, wanneer dit door de Fotoacademie bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met de Fotoacademie. De Fotoacademie behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen het eerste studiejaar van Conceptueel Beeld niet door te laten gaan.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de inschrijfvoorwaarden Conceptueel Beeld kun je contact opnemen met de administratie via:

  • email: administratie@fotoacademie.nl
  • telefoon: 020-5309260
  • of schriftelijk: Fotoacademie t.a.v. de administratie, Sarphatistraat 35, 1018 EV Amsterdam